Community

 

Researchers in the field of Mental Mapping:

 

Bodnárová, Agáta (Czech Republic, Slovakia)

Cséfalvay, Zoltán (Hungary)

Dúll, Andrea (Hungary)

Freksa, Christian (Germany)

Gál, Veronika (Hungary)

Garamhegyi, Ábel (Hungary)

Horváth, István (Romania)

Letenyei, László (Hungary)

Pásztor, Györgyi (Romania)

Sorin, Matei (USA, Romania)

Tversky, Barbara (USA)

Zelenka, Josef (Czech Republic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúll, Andrea (Hungary)

 

TUDOMÁNYOS  ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. Dúll Andrea Magdolna

 

Felsőfokú tanulmányok, tudományos fokozatok:

1982-1987.     Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, pszichológia és pszichológia szakos tanár szak

Egyetemi évek alatti szakmai érdeklődés: általános és kísérleti pszichológia, ezen belül a hétköznapi, tárgyi cselekvések vizsgálata. Ötödévtől aktív részvétel az ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszékén folyó kutatómunkában.

1987-1990. MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíj (kutatóhely: ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszéke).

1991. Bölcsészdoktori (dr. univ.) disszertáció: „Hétköznapi cselekvések mentális szerveződése”, ELTE, Summa cum laude

1998. Ph.D.-disszertáció „Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata”, ELTE, Pszichológiai Doktori Iskola, Summa cum laude

 

Jelenlegi munkahely, szakmai (kutatási/oktatási) tevékenységek, célkitűzés:

1987–        ELTE Pszichológiai Intézet

Kísérleti Általános Pszichológia Tanszék (korábban: Kísérleti Pszichológia Tanszék)

1990 – 1994.        egyetemi tanársegéd

1994 – 2002.        egyetemi adjunktus

2002 – 2005         egyetemi docens

Kognitív Pszichológia Tanszék

2005 –      egyetemi docens

Mind kutató-, mind oktatómunkám terén egyik legfontosabb szakmai eredményemnek tekintem, hogy kezdeményezésem és évtizedes munkám nyomán Magyarországon is meghonosodott a környezetpszichológia tudományterülete (l. alább).

 

Elsődleges szakmai célkitűzésem jelenleg az ezen a területen folyó munka kiszélesítése mind az oktatás (kurzusok, oktatási programok, egyetemi segédanyagok, jegyzetek összeállítása, stb.), mind a kutatás terén (kutatómunka, hallgatók bevonása a kutatómunkába, publikálás, stb.) a pszichológus szakmán belül és azon kívül.

 

Fontosabb szervezeti kezdeményezéseim (a környezetpszichológia területén):

2002. ELTE Pszichológiai Doktori Iskola, Magatartástudományi Program, környezetpszichológiai mintaút létrehozása, jelenleg 5 PhD-hallgatóval, témavezető: Dúll Andrea

2004. Környezetpszichológiai Műhely életre hívása az ELTE Kísérleti Általános Pszichológia Tanszékén (2005-től a Műhely a Kognitív Pszichológia Tanszéken működik), a Műhely vezetője: Dúll Andrea

2004. Környezetpszichológiai Szekció megalapítása, Magyar Pszichológiai Társaság, a Szekció elnöke: Dúll Andrea

2005. Környezetpszichológiai Szakcsoport kialakítása, KGRE, vezető: Dúll Andrea

 

Felsőoktatási oktatómunka:

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem: előadások, gyakorlatok – graduális és posztgraduális képzés

általános pszichológia, előadások és gyakorlatok: előkészítő, pszichológia szakos, tanári és a pedagógia szakos hallgatóknak (alapozó képzés, Magatartástudományi Program)

1992–1993. oktatási segédanyag kidolgozása az általános pszichológiához: a képzésben azóta is oktatott kétkötetes gyakorlatgyűjtemény írása (l. mellékelt Publikációs lista)

Környezetpszichológia – a környezetpszichológiai kutatások megteremtése mellett a terület oktatásának megalapozása és elméletének–gyakorlatának kialakítása Magyarországon: speciálkollégiumok, programok, kutatási szemináriumok, műhelymunkák, programzáró dolgozatok és szakdolgozatok vezetése – pszichológia szakos, tanári és a pedagógia szakos hallgatóknak, és az angol nyelvű pszichológusképzésben (ELUP), Magatartáskutatási Program, Egészségpszichológia Program.

1998-tól oktatási segédanyagok kidolgozása a környezetpszichológiához

Ökológiai észleléselméletek (Kísérleti és Kognitív Pszichológiai Program)

Jog és pszichológia tandemkurzus, ELTE PPK–Jogi Kar együttműködésben, környezetpszichológia

Ph.D.-képzés, Pszichológiai Doktori Iskola, Magatartástudományi Program:

környezetpszichológia és kutatásmódszertan

4 PhD-hallgató témavezetése (környezetpszichológia)

Egészségpszichológus Szakképzés, ELTE

 

Más felsőoktatási intézményekben (graduális és posztgraduális képzések):

 

Graduális képzések (mindezen tárgyak tematikájának kidolgozása, oktatása, segédanyagok írása)

1987–2002.     Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen:

 általános pszichológia kurzusok, környezetpszichológia kurzusok, szakdolgozat vezetés

2000–              Károli Gáspár Református Egyetem, pszichológia szak:

általános pszichológia, kutatásmódszertan, méréselmélet, ökológiai pszichológia, környezetpszichológia, műhelymunka és szakdolgozat vezetés.

2004–              Szeged Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék:

2 féléves környezetpszichológia (Kognitív Pszichológia Szakirány; Szociálpszichológia Szakirány)

2004–              Corvinus Egyetem, Budapest, Pszichológia és Pedagógia Tanszék:

Társadalom- és környezetpszichológia (Társadalom- és szociálpszichológia mellékszakirány)

2005–              Iparművészeti Egyetem, Elméleti Intézet

Környezetpszichológia: tér és tárgy c. kurzus

 

Posztgraduális képzések

2005– Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Doktori Iskola:

1 PhD-hallgató témavezetése (környezetpszichológiából)

2002– Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Doktori Iskola:

1 PhD-hallgató témavezetése (környezetpszichológiából)

1996– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem:

 Építészmérnöki Kar PhD– és DLA–képzés, környezetpszichológia

az általam megalapozott és oktatott tárgy a posztgraduális képzés 3 kredites, választható doktori szigorlati tárgya

rendszeresen felkért PhD-disszertáció bíráló vagyok

Villamosmérnöki Kar Orvosbiológiai Szakmérnökképzés, környezetpszichológia

Rehabilitációs mérnökképzés, környezetpszichológia

2002– Szent István Egyetem, Urbanisztika Tanszék, DLA-képzés:

környezetpszichológia

2002– Magyar Iparművészeti Egyetem, Vizuális kultúra posztgraduális képzés:

környezetpszichológia

 

Önálló kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

1992–1995. Önálló Ifjúsági OTKA-pályázat (száma: T 4906, témavezető: Dúll Andrea), témája: "Mindennapi aktivitások és a tárgyi környezet változásainak összefüggése".

1993. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, "Tudomány az oktatásban" Szakalapítvány 93/7. sz. pályázata (témavezető: Dúll Andrea): "A felnőtt kötődés és a szeretet-kapcsolatok empirikus vizsgálata".

1996–1999. Önálló Ifjúsági OTKA-pályázat (száma: F 020746, témavezető: Dúll Andrea), témája: "Hétköznapi cselekvések környezetpszichológiai, módszertani vizsgálata: az épített környezet fizikai és emocionális jellemzőinek összefüggése a viselkedésszerveződéssel”.

1996. Peregrinatio Alapítvány kutatói-tanulmányi ösztöndíja, 3 hónap, Amerikai Egyesült Államok; tanulmányok a modern környezetpszichológia vezető intézményeiben:

UCI, University of California, Irvine,

Graduate School of Claremont, California

The University of Utah, Salt Lake City

1997. MKM (száma: 27., témavezető: Dúll Andrea), témája: "Környezeti 'sokféleség': kulturális eltérések a nyilvános és a privát terek használatában – magyar–amerikai környezetpszichológiai kutatási és oktatási program"

2000–2003. Kiemelkedő minősítéssel zárt MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj.

2004. Bolyai Plakett

2003. Könyvkiadás támogatási pályázat, Pro Renovanda Culturae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” Szakalapítvány, könyvkiadási pályázat („A környezet: kérdés vagy válasz” c. tanulmánykötet kiadására), első szerkesztő: Dúll Andrea 2003–2006.

2003–. Tematikus OTKA-pályázat, témavezető: Dúll Andrea, téma: „A helykötődés környezetpszichológiai kutatása: a környezet-használó összeillés kontextuális szemléletű empirikus vizsgálata elsődleges és másodlagos mikro- és makroterritóriumokban”

 

Részvétel kutatási pályázatokban:

1997-2000: MKM Felsőoktatási kutatási programfinanszírozás pályázat (száma: FKFP 0528/1997, programvezető: Bányai Éva), téma: "A magatartást szabályozó személyközi és környezeti kölcsönhatások kísérleti pszichológiai vizsgálata". A környezetpszichológiai alprogram vezetője Dúll Andrea.

IDEAL TEMPUS JEP-09451-95 sz. projekt "A felsőfokú pszichológiai asszisztens képzés tantervének és tananyagainak kidolgozása" (BME, ELTE, KLTE, programvezetők: Antalovits Miklós, Hunyady György, Kovács Zoltán). Az általános pszichológia és a tutorial anyagának felelőse Dúll Andrea.

 

Környezetpszichológiai munka egyéb keretek között, rendszeres együttműködések, kutatások, szakértői tevékenység:

Rendszeres oktatási/kutatási együttműködés, projektbírálatok:

SE Magatartástudományi Intézet

Szent István Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar, Urbanisztika Tanszék

Magyar Iparművészeti Egyetem

KREA Művészeti Iskola

2002. Budapest Plage, pszichológus szakértő: Dúll Andrea

2003. Váci Főtér tervezése, kialakítása, Sáros és Tsa Építésziroda – pszichológus szakértő: Dúll Andrea

2003. Pusztazámor, szelektív hulladékgyűjtési projekt, pszichológus szakértő: Dúll Andrea

2003, Mobilitás Projekt, BMGE Urbanisztika Tanszék, pszichológus szakértő: Dúll Andrea

2003-2004. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet: „Fények és árnyak” – plázakutatás (projektvezető: Demetrovics Zsolt)

2005. Metro 4 állomásainak belső kialakítása, Palatium Stúdióval (projektvezető: Erő Zoltán)

2004-2006. Károlyi István Gyermekközpont, Fót: oktatási és kutatási együttműködés (Projektfelelős: Dúll Andrea és Czikó Benjámin igazgató)

 

Társasági tagság, közéleti tevékenység

1990–                   Magyar Pszichológiai Társaság, tag

2000.                    Konferenciaszervezés: Magyar Pszichológiai Társaság, Nagygyűlés (ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszék munkatársaival és a Társasággal közösen)

2004–       Környezetpszichológiai Szekció megalapítása, Magyar Pszichológiai Társaság, alapító és szekcióelnök.

 

1999 – ELTE Pszichológiai Intézet

1999-2000:           Diplomát nem adó képzések (tanár továbbképzés, nulladik évfolyam) intézeti felelőse

2002–                   ELTE Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Doktori Iskola intézeti titkára

2004–       Környezetpszichológiai Műhely megalapítása, ELTE Kísérleti Általános

Pszichológia Tanszék, műhelyvezető.

1999–2003.          ELTE BTK Kari Tanács tag, Tanulmányi Bizottság tagja

2003–2006           ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Kari Tanács tag, a Doktori Kreditátviteli Bizottság tagja

2005–        Környezetpszichológiai Szakcsoport megalapítása, KGRE Általános

Pszichológia Tanszék, szakcsoportvezető.

2004–                   Magyar Biológiai Társaság, tag

 

Nemzetközi kapcsolatok, szervezeti tagság:

1995–                   IAPS (International Association for People-Environment Studies), tag

2000–        reviewer for IAPS conferences           

2004.         member of Scientific Committee, 18th IAPS Conference,

Evaluation in progress, July 7 - 10, 2004, Vienna, Austria

2004–        scientific network coordinator for Hungary

További szakmai kapcsolatok:

UCI (University of California, Irvine),

Graduate School of Claremont, California

The University of Utah, Salt Lake City

 

Publikációs tevékenység: L. mellékelt Fontosabb publikációk listája

 

Szakmai képzések:

Autogén tréning (alapfok, 2 félév)

Pszichodráma (4 félév)

Családterápiás képzés (alapfok)

 

Nyelvvizsgák:

1982. Orosz nyelv: középfokú, C-típusú állami nyelvvizsga

1988. Angol nyelv: középfokú, C-típusú állami nyelvvizsga

Budapest, 2007. május 26..

 

 

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

 

Dúll Andrea, Ph.D. egyetemi docens

ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék

1064 Budapest, Izabella u. 46.

Tel.: 461-2600/5632                         Tel./Fax: 461-2649

E-mail:   andrea.dull@gmail.com

                               dandi@ppk.elte.hu

 

Szakdolgozat: 1987

Dúll Andrea (1987) Emlékezés rejtett összefüggésű cselekvéssorokra: szerveződés a felidézésben, Szakdolgozat, KLTE, Debrecen.

 

Bölcsészdoktori disszertáció: 1990

Dúll Andrea (1990) Hétköznapi cselekvések mentális szerveződése, Bölcsészdoktori értekezés, ELTE, Budapest.

 

Ph.D.-disszertáció: 1998

Dúll Andrea (1998) Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata, Ph.D.-értekezés, ELTE, Budapest.

 

Könyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyagok

                1992

Varga Katalin, Dúll Andrea. és Gősiné Greguss Anna (1992) Általános pszichológiai gyakorlatok I., Percepció és képzelet, tanulás és emlékezés, Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest.

                1993

Dúll Andrea és Varga Katalin (1993) Általános pszichológiai gyakorlatok II. Motiváció és érzelem, figyelem, gondolkodás és tudat. Egyetemi jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

                1997

Urbán Róbert, Dúll Andrea (1997) Magántanár pszichológiából felvételihez és vizsgákhoz. Dokusoft Kiadó, Budapest.

                1998

Dúll Andrea, Kovács Zoltán (szerk.) (1998) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. Bibliotheca psychologica, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

                2006

Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest

 

 

Folyóirat –tematikus szám (szerkesztés)

2006

Dúll Andrea és Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet–pszichológia, Magyar Pszichológiai Szemle, Környezetpszichológiai tematikus szám, (61) 1.

 

 

Könyvfejezetek

2000

Dúll Andrea (2000) Az érzékelés és az észlelés pszichológiája, In Oláh Attila és Bugán Antal (szerk.) Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 31-55.

2001

Dúll Andrea (2001) Az érzékelés és az észlelés, In Oláh Attila és Bugán Antal (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, Második, bővített kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 37-65.

2003

Dúll Andrea (2003) A tárgyi környezet pszichológiája – a pszichológia új tárgya, In Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (szerk.) Tárgyak és társadalom II., Kapcsolatok: a tér, a tárgy és a képi kultúra összefüggései, Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest. 6-32.

Dúll Andrea, Székely Mózes (2003) Környezetpszichológia és a világproblémák pszichológiája. In Czippán Katalin, Juhász Nagy Ágnes és Sapsál Júlia (szerk.) Helyzetkép a fenntarthatóságról a hazai felsőoktatásban 2003, Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, Budapest. 45-53.

2004

Dúll Andrea (2004) Helyek és dolgok: a tárgyi környezet jelentésének környezetpszichológiai megközelítései és mérési lehetőségei, In Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (szerk.) Termékszemantika, Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest. 53-77.

Dúll Andrea, Urbán Róbert, Demetrovics Zsolt (2004) Aktivációs szint, stressz és a tudatállapotok, In Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest. 131-168.

         2006

Dósa Zsuzsanna, Dúll Andrea (2006) Ázsiai és európai kerttípusok kulturális-környezetpszichológiai elemzése, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest 169-185.

Dúll Andrea (2006) Környezetpszichológia: szemlélet, elmélet és alkalmazás. In Bagdy Emőke, Klein Sándor (szerk.) Alkalmazott pszichológia. Edge 2000, Budapest. 160-187.

Dúll Andrea (2006) Észlelési folyamatok. In Oláh Attila (szerk.) Pszichológiai alapismeretek, HEFOP Kiadvány, Budapest.

Dúll Andrea (2006) A pszichológusi tevékenység etikája. In Szokolszky Ágnes (szerk.) Szöveggyűjtemény a pszichológiai kutatás módszertanához. HEFOP Kiadvány, Szeged.

Dúll Andrea (2006) Verbális adatszerzési technikák: interjú. In Szokolszky Ágnes (szerk.) Szöveggyűjtemény a pszichológiai kutatás módszertanához. HEFOP Kiadvány, Szeged.

Dúll Andrea (2006) Elméletképzés és jelenségértelmezés. In Szokolszky Ágnes (szerk.) Szöveggyűjtemény a pszichológiai kutatás módszertanához. HEFOP Kiadvány, Szeged.

Dúll Andrea, Demetrovics Zsolt, Paksi Borbála, Felvinczi Katalin, Buda Béla (2006) A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a „hely-fogyasztás” kontextuális elemzése. Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 107-132.

Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (2006) Környezet–pszichológia. Előszó. In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 3-8.

Dúll Andrea, Tauszik Katalin (2006) A munkahelyhez kötődés konstruktumának vizsgálata – elméleti megfontolások egy tranzakcionális helykutatáshoz. In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 87-105.

Horvát M. Tünde, Dúll Andrea, László János (2006) A helyveszteség vizsgálata migrációban lévő magyar fiatalok körében (kutatási beszámoló). In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 133-153.

Sallay Viola, Dúll Andrea (2006) „Érezd magad otthon!” Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata. In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 35-52.

Szokolszky Ágnes, Dúll Andrea (2006) Környezet – pszichológia. Egy ökológiai rendszerszemléletű szintézis körvonalai. In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest 9-34.

Túry Ferenc, Dúll Andrea, Wildmann Márta, László Zsuzsa (2006) Családlátogatás evészavarban szenvedőknél – környezetpszichológiai megfontolások. In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár, 10. Akadémiai Kiadó, Budapest. 53-66.

2007

Czinku Julianna, Dúll Andrea (2007) Amit egy munkahely jelenthet… In Csizmazia Sándor (szerk.) Pillanatképek, elemzések, fejlesztések (2003-2006). Szöveggyűjtemény 1. Károlyi István Gyermekközpont, Fót. 254-277.

Dúll Andrea (2007) Edukációs környezetek: oktatási-nevelési helyszínek környezetpszichológiája. In Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. L’Harmattan, Budapest. 44-69.

Szabó Enikő, Dúll Andrea (2007) Hogyan tölthetik be az otthon funkcióját a gyermekvédelmi intézmények? In Csizmazia Sándor (szerk.) Pillanatképek, elemzések, fejlesztések (2003-2006). Szöveggyűjtemény 1. Károlyi István Gyermekközpont, Fót. 232-253.

 

 

Megjelenés alatt

Dúll Andrea (lektorálás alatt) Környezet és alkalmazkodás. In Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (szerk.) Általános pszichológia. Osiris, Budapest.

Urbán Róbert, Dúll Andrea (lektorálás alatt) Érzelem és megismerési folyamatok. In Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (szerk.) Általános pszichológia. Osiris, Budapest.

 

Tanulmányok (magyar nyelven)

                1985

Dúll Andrea és Gavallér Andrea (1985): Emlékezés komplex mozgássorokra. In: A XVII. Országos Tudományos Diákkonferencia Kiemelkedő Pályamunkái II., Tanulmányok, Művelődési Minisztérium, Budapest. 240-243.

                1986

Dúll Andrea, Gavallér Andrea (1986) Emlékezés komplex mozgássorokra, Acta Psychologica Debrecina, 13. KLTE, Debrecen.

               1995

Dúll Andrea (1995) Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, (35), 5-6:345-377.

                1996

Dúll Andrea (1996) A helyidentitásról, Magyar Pszichológiai Szemle, (36), 4-6:363-391.

                1997

Dúll Andrea (1997) A fény - pszichológiai megvilágításban, Építés Felújítás, 1:20-22.

Dúll Andrea, Urbán Róbert (1997) Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások, Pszichológia, (17), 2:151-179.

                1998

Vincze Anita és Dúll Andrea (1998): A szexuális féltékenység kultúrközi vizsgálata, Pszichológia, (18), 1:3-33.

                2001

Dúll Andrea (2001): A környezetpszichológia története, Magyar Pszichológiai Szemle, LVI. 2:287-328.

Varga Violetta, Dúll Andrea. (2001): „Kávéház te vagy a hazám, s immár egyetlen otthonom”, Budapest kávéházai a századfordulón – környezetpszichológiai megközelítésben, Magyar Pszichológiai Szemle. LVI., 4:557-597.

                2002

Dúll Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata I., A kutatás elméleti háttere, Pszichológia, (22), 1:57-106.

Dúll Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata II., A kutatás, Pszichológia, (22), 2:183-219.

Dúll Andrea (2002): Kiszolgáltatottság a természettől a technikáig, Környezetpszichológia építészeknek, AlapRajz, BertelsmannSpringer, Budapest. 9. évf., 2002. május-június. 8-9.

Dúll Andrea (2002): Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés, Alkalmazott Pszichológia, (IV), 2:49-65.

2003

Dúll Andrea (2003): Kültéri játékkörnyezetek környezetpszichológiai elemzése, Alkalmazott Pszichológia, (5), 1:59-76.

Lippai Edit, Dúll Andrea (2003): Városutópiák környezetpszichológiai elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, 2003/4. 431-472.

Túry Ferenc, Wildmann Márta, László Zsuzsa, Rácz Antal, Dúll Andrea (2003) Milyen információkat nyújthat a családlátogatás az orvos számára? Környezetpszichológia az orvosi gyakorlatban, Háziorvosi Továbbképző Szemle, 8:666-669.

2004

Dúll Andrea (2004): A természeti környezet pszichológiája, Magyar Biológiai Társaság XXV. Vándorgyűlése, Budapest, 2004. október 26-27. Előadások összefoglalói, Tanulmányok, 77-81.

2005

Dúll Andrea (2005): Állatkertek a környezetpszichológiai kutatások tükrében, Magyar Biológiai Társaság, IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert, 2005. október 17-19. Előadáskötet, 405-408.

Dúll Andrea (2005): Építészet – környezet – pszichológia. Régi-új Magyar Építőművészet, Utóirat / Post Scriptum, 5(29), 14-17.

Dósa Zsuzsanna, Dúll Andrea (2005) A gyógyító természeti környezet: az állat- és növényterápiák alapvető pszichológiai hatásmechanizmusai, Tájökológiai Lapok, 3(2):211-219.

Dúll Andrea, Dósa Zsuzsanna (2005) A természeti környezet – környezetpszichológiai megközelítésben, Tájökológiai Lapok, 3(1): 19-25.

                2006

Dósa Zsuzsanna, Dúll Andrea (2006) Ázsiai és európai kerttípusok kulturális-környezetpszichológiai elemzése, In Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) Környezet–pszichológia, Magyar Pszichológiai Szemle, tematikus szám, (61) 1:169-185.

Dúll Andrea (2006) Pszichológia és építészet: az együttműködés lehetőségei. Kommentár Kapy Jenő: A napi gyakorló építészet és a téralakítással kapcsolatos alapkutatások kapcsolata… Vagy annak hiánya? c. tanulmányához. Régi-Új Magyar Építőművészet, Utóirat / Post Scriptum, 2006. VI. 34. 17-19.

Dúll Andrea (2006) Az állatkertek mint informális tanulókörnyezetek. In Magyar Biológiai Társaság XXVI. Vándorgyűlése, Budapest, 2006. november 9-11. Előadások összefoglalói, 147-152.

                2007, megjelenés alatt

Dúll Andrea (megjelenés alatt, 2007) Oktatási-nevelési színterek környezetpszichológiai elemzési lehetőségeinek bemutatása néhány iskolai példa alapján. Apáczai Napok tanulmánykötet

 

 

Tanulmányok (angol nyelven)

                1994

Dúll, Andrea (1994): Home environment and psychological health: Are you effective in your kitchen? In: Rodrígez-Marín, J. (Ed.): Health psychology and quality of life research, Proceedings of the 8th Annual Conference of the European Health Psychology Society, University of Alicante, Spain. Vol.1., 738-745.

Domján, Mónika, Dúll Andrea, Urbán, Róbert (1995): Adult attachment style and psychological health, In: Proceedings of the 9th Annual Conference of the European Health Psychology Society, University of Bergen, Norway.

Dúll, Andrea, Urbán, Róbert (1995): Emotions and physical environment: Some health psychological considerations, In: Proceedings of the 9th Annual Conference of the European Health Psychology Society, University of Bergen, Norway.

                1996

Dúll, Andrea (1996): Kitchenwork: A reflection of behavioral - emotional attitudes towards home, Environment-Design Research Seminars, Kézirat, University of California, Irvine, USA.

Dúll, Andrea (1996): Kitchenwork in the home context: Some considerations for a contextual -emotional analysis, Kézirat, Department of Social Psychology, Graduate School of Claremont, USA.

     

                2007 megjelenés alatt

Dúll, Andrea, Szokolszky, Ágnes, Székely, Mózes, and Varga, Attila (in press): Psychological research on people–environment relations in Hungary, Proceedings of 18th IAPS Conference, Evaluation in Progress, July 7-10. 2004. Vienna, Austria.

Dúll, Andrea, Szokolszky, Ágnes, Székely, Mózes, and Varga, Attila (in press): Psychological research on people­environment relations in Hungary, Journal of Applied Psychology, Special issue, Evaluating for innovation – social desing od sustainable spaces.

Ferenc Túry, Márta Wildmann, Zsuzsa László, Andrea Dúll (in press) Environmental psychology and home visits in the family therapy of eating disorders, Eating Disorders

 

Fontosabb konferencia-aktivitások

      2004

Környezetpszichológiai poszterszekció (2004), szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2004. március 16-18. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea

2005

Környezetpszichológiai poszterszekció: Helyek (2005) szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 16. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea

Környezetpszichológiai poszterszekció: Otthon (2005) szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 18. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea

      2006

Környezetpszichológia, Szimpózium (2006) szervező: Dúll Andrea  Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest

Környezetpszichológiai poszterszekció (2006) szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2006. március 16-18. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea

Dúll Andrea (szervező) (2006) Helyek és emberek: kurrens környezetpszichológiai kutatások Magyarországon, tematikus poszter műhely, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest

Dúll Andrea (szervező) (2006) Egy határterület határterületei – a környezetpszichológia kölcsönhatása más tudományterületekkel. Kerekasztal beszélgetés (moderátorok: Dúll Andrea, Brózik Péter; résztvevők: Bárdos György, Reis Frigyes, Szokolszky Ágnes, Urbán Róbert, Varga Katalin), Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest

      2007

Környezetpszichológiai poszterszekció (2007) szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2007. március 19-21. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gál, Veronika (Hungary)

 

 

Név: Gál Veronika

 

Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1981.10.05

 

Email: galvera@gamma.ttk.pte.hu

 

 

Végzettség: okleveles geográfus – turizmus szakirányon (2005. PTE TTK)

 

Nyelvismeret: német közép „C”

 

Jelenlegi munkahely: PhD hallgató és koordinátor – PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

 

Oktatási tevékenység:

 

·          Turizmus gazdaságtana: előadás, PTE TTK Geográfus és földrajz szak, turizmus szakirány, 2005/06-os tanév első és második félév

·          Projektszeminárium: szeminárium, PTE IGYFK Idegenforgalmi szakmenedzser, 2006/07-es tanév első félév

·          Térinformatika (IDRISI): előadás, PTE IGYFK Gazdálkodási szak, 2006/07-es tanév első félév

 

Publikációk:

1.              Gál V. 2006: Terület- és településfejlesztés Tolna megyében (szerk.: Pap N.) (recenzió) Comitatus, 16. évf. 6. sz. pp. 74-75.

2.              Gál V. 2006: A középiskolások Dél-Dunántúlról alkotott kognitív térképeinek turisztikai elemei. In: Aubert A. (szerk.): Fejlesztés és képzés a turizmusban. CD-kiadvány. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, pp. 46-53.

3.              Gál V. 2006: A Dél-Dunántúl mentális térképe a turizmus szempontjából. In: Kertész Á. – Dövényi Z. – Kocsis K.(szerk.): III. Magyar Földrajzi konferencia. MTA FKI Budapest, p. 81. (abstract)

4.              Gál V. 2006: Középiskolás vizsgálati csoportok Dél-Dunántúl képe kognitív térképeken. In: Pap N. (szerk.): A Balatontól az Adriáig. Lomart Kiadó, Pécs, 201-210 p.

5.              Gál V. 2006: Egy régió a fejekben és a valóságban. In: Szebényi A. (szerk.): A nagy terek politikai földrajza. (megjelenés alatt)

6.              Gál V. 2007: A Régiók Kapuja, Nagykanizsa. In: Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Baja (megjelenés alatt)

 

Előadások:

1.              Tudománytörténeti áttekintés a turizmus témakörében. „A kutatás a leghatékonyabb tanulás” c. ROP program – II. Workshop. PTE TTK FI, Pécs, 2006. március 24.

2.              Turisztikai klaszterek – a Pannon Termál Klaszter. „A kutatás a leghatékonyabb tanulás” c. ROP program keretében magyar és francia nyelvű workshop. PTE TTK, Pécs, 2006. április 6.

3.              Mentális térképek a turizmusban - a Dél-Dunántúl középiskolás szemmel. „A kutatás a leghatékonyabb tanulás” c. ROP program – III. Workshop. Puchner Kastélyszálló, Bikal, 2006. június 28.

4.              A Dél-Dunántúl középiskolás szemmel 2. - az asszociációs feladatok eredményei. „A kutatás a leghatékonyabb tanulás” c. ROP program – IV. Workshop. PTE TTK FI, Pécs, 2006. október 6.                                                                                               

5.              Egy régió a fejekben és a valóságban – esettanulmány a Dél-Dunántúlról.
V. Politikai Földrajzi Konferencia - a nagy terek politikai földrajza. PTE TTK FI, Pécs, 2006. november 10.                                                                          

6.              A Dél-Dunántúl képe mentális térképeken. „A kutatás a leghatékonyabb tanulás” c. ROP program – Zárókonferencia. Hotel Palatinus, Pécs, 2006. december 19.

7.              Régiók Kapuja: Nagykanizsa. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Nemzetközi tudományos konferencia. Eötvös József Főiskola, Baja, 2007. március 23.

 

Pécs, 2007. május 24.